Algemene voorwaarden - v7 Beautiful Gifts by 1-9-2021
Beautiful Gifts by
Woerdensestraat 15
5331 AP Kerkdriel
Telefoonnummer:: +31 6 29403661
E-mailadres: info@beautifulgiftsby.nl
KvK-nummer: 74002023
BTW-nummer: NL001931706B29
IBAN: NL71 RABO 0337 8567 61
BIC: RABONL2U

1. Algemeen
-1.1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
-1.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen
Alle prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld.

3. Verzendkosten
Voor verzending van de artikelen binnen Nederland brengt Beautiful Gifts by verzendkosten in rekening tenzij anders vermeld. Voor verzending naar het buitenland, anders dan België, neem s.v.p.contact op voor kosten.

4. Betaling
-4.1 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten.
-4.2 Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. U kunt betalen middels een overschrijving via bankrekening of iDEAL of PayPal.
De betaling dient volledig binnen 7 werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze dagen reserveert Beautiful Gifts by de bestelde artikelen voor u. Mocht Beautiful Gifts by de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan worden de artikelen weer vrijgegeven voor verkoop.

5. Levering
- 5.1 Alle artikelen worden binnen 6 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aangeboden bij het postkantoor.
-5.2 Mocht om een of andere reden verzending via postkantoor binnen 6 werkdagen niet mogelijk zijn, dan wordt telefonisch of per mail contact met u opgenomen.
-5.3 Bezorging in Nederland gebeurd via PostNL, tenzij anders vermeld.
Bezorging buitenland gebeurd via DHL international delivery of via PostNL, tenzij anders vermeld.
Na verzending ontvangt een track en tracé code van uw pakket.
-5.4 Post wordt in de regel de volgende dag bezorgd, mits het afleveradres binnen Nederland is.
-5.5 Alle artikelen zijn uit voorraad leverbaar. Mocht het echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is, dan wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht. Indien Beautiful Gifts by uw bestelling binnen 30 dagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en heeft u de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.
-5.6 Beautiful Gifts by is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden en/ of verlies en/ of beschadiging door postbezorger.

6. Het herroepingsrecht
-6.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te herroepen.
-6.2 Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat, om te beoordelen of het product naar wens is. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen (openen van product, beschadigen van het glas, aanraken/ beschadigen van de vlinder, insect of zeedier), dan zullen wij u daarvoor kosten in rekening brengen en dit verrekenen op het terug te storten bedrag.
-6.3 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.
-6.4 Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.
-6.5 Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.
-6.6 Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht vragen wij u om een e-mail te sturen naar info@beautifulgiftsby.nl, zodat wij u een retourformulier kunnen toesturen. Retouren zonder retourformulier worden niet geaccepteerd. Bij beschadiging vragen wij u eerst een foto te sturen van het beschadigde object. Binnen uiterlijk 7 dagen na het sturen van onze e-mail met retourformulier dienen de producten bij ons terug, in het bezit te zijn. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd moeten worden. U draagt zelf de kosten voor de retourzending.
-6.7 Er wordt niet teruggenomen of geruild indien:
* het artikel niet in originele, beschadigde staat is en beschadigde verpakking zit.
* u zelf heeft getracht een gebrek te herstellen, zonder ons vooraf in te lichten per e-mail en met Beautiful Gifts by te overleggen.
* speciale bestelling in opdracht is gemaakt (alle vlinders en overige insecten/ zeedieren, die voor u zijn ingelijst in lijst/ in stolp en of glazen kistje vallen ook hieronder).
* Beautiful Gifts by behoud ten alle tijden het recht voor retouren te weigeren.
-6.8 Indien de klant een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen, zal Beautiful Gifts by op haar kosten zorgdragen voor het 1 of 2 verzenden van de juiste artikelen. Op onze kosten kunt u dan de verkeerde artikelen retour sturen. Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking en in goede staat aan ons te retourneren.
-6.9 Terugbetaling. In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, exclusief leverings- / retourkosten terug, binnen 14 dagen na ontvangst van retourzending. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

7. Geschillencommissie
U kan een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/

8. Aansprakelijkheid
-8.1 De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen.
-8.2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Beautiful Gifts by kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Beautiful Gifts by is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
-8.3 Beautiful Gifts by is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Beautiful Gifts by zo spoedig mogelijk worden aangepast.
-8.4 Beautiful Gifts by kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

9. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Beautiful Gifts by in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Beautiful Gifts by gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10. Privacy-statement
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Beautiful Gifts by gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

11. Vragen
Beautiful Gifts by streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van Beautiful Gifts by, dan wordt Beautiful Gifts by daar graag per e-mail van op de hoogte gesteld.

12. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Beautiful Gifts by.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2024 Beautiful Gifts by | sitemap | rss